Ochrana a spracovanie osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Pri prevádzkovaní e-shopu a súvisiacich činností je predávajúci - spoločnosť Moped-Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 16/A 821 04 Bratislava, IČO: 35763582, zapísaná v Obchodnom registri u Okresného súdu Bratislava, vložka číslo 18791/B, IČO: 48198676, DIČ: 2020254379, email: moped@moped-slovakia.sk, telefón: +421 35 777 17 56 prevádzkovateľom osobných údajov svojich potenciálnych zákazníkov a zákazníkov, prípadne iných osôb, ktoré mu osobné údaje poskytnú na niektorý z nižšie uvedených účelov. 

Pri poskytovaní osobných údajov predávajúcemu ste povinní uvádzať správne, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak sa poskytnuté osobné údaje zmenia počas doby ich spracúvania predávajúcim, ste povinní takúto zmenu oznámiť predávajúcemu.

Aké osobné údaje spracovávame

Povinné údaje pre vytvorenie objednávky:

 • e-mailová adresa
 • titul
 • meno
 • priezvisko
 • doručovacia a fakturačná adresa
 • telefonický kontakt
 • bankový účet v prípade odstúpenia od objednávky

Nepovinné údaje:

 • sociálny stav 
 • dátum narodenia

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pre to, aby sme vám vedeli ponúknuť, to, čo vás zaujíma, využívame informácie o tovare, ktoré ste si zakúpili, alebo ktoré ste na našej stránke navštívili. Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. 

Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Tieto dáta spracúvame štatisticky prostredníctvom Google Analytics. Ďalšie informácie, o tom, aké dáta o vás spracúva Google, môžete získať na Google Privacy Policy.

Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Viac o cookies tu:COOKIES

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Na účel uzavretia kúpnej zmluvy a jej plnenia je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a údaje o bankovom spojení. Tieto údaje sú nevyhnutné pre doručenie objednávky a skontaktovanie sa s vami v prípade potreby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Oprávnené záujmy: 

 • Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevatnějšie ponuky ďalšieho tovaru. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 • Newsletter: Na stránke nášho e-shopu máte možnosť si zaregistrovaním Vašej e-mailovej adresy objednať pravidelné zasielanie newsletter-a s ponukou nášho tovaru. Ak si nebudete želať zasielanie newsletter-a na Vašu e-mailovú adresu, alebo budete chcieť zmeniť e-mailovú adresu, na ktorú Vám newsletter posielame, informujte nás e-mailom na moped@moped-slovakia.sk, resp. písomne na adrese predávajúceho. Z odberu sa môžete odhlásiť aj po zakliknutí požiadavky v pätičke newslettera.

 

Komu poskytujeme osobné dáta 

Moped-Slovakia s.r.o.. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje na účely a spôsobom, ktoré Moped-Slovakia s.r.o. stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie svojich služieb. 

Zoznam spracovateľov: 

 • Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, (distribúcia tovarov)
 • Slovak Parcel Service s.r.o., IČO: 31329217, Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji (UPS distribúcia tovarov)
 • BestUniverse s.r.o., IČO 46964452, Škultétyho 536/44 949 12 Nitra (Web developer)
 • Ing. Lívia Szaboová, Studená strana 23, Kolárovo 946 03. ( Vedenie účtovníctva)
 • orgány finančnej správy, daňoví a právni poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti

 

 

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

Ako dlho spracúvame vaše osobné dáta

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 10 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Zabezpečenie osobných údajov

Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom. Dáta v papierovej podobe uchovávame v uzavretej kancelárii zabezpečenej alarmom s heslom. 

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Máte právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať najmä

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,
 • zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu, doplnenie alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
 • likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie, 

(žiadosť na likvidáciu-odmazanie údajov môžete požiadať vo Vašom účte na našej web stránke.)

 • likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
 • blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 • právo na obmedzenie spracovania – ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby mali právo obmedziť spracovanie
 • prenosnosť osobných údajov (žiadosť o export spracúvaných osobných údajov môžete požiadať vo Vašom účte na našej web stránke.)
 •  
 • právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania; tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania
 • právo na súdne preskúmanie: v prípade, spoločnosť odmietne žiadosť zákazníka na základe práva na prístup, poskytneme zákazníkovi dôvod, prečo. Zákazník ma právo sa sťažovať, ako je uvedené nižšie.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti:

 1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti, Adresa na zaslanie žiadosti: MOPED-Slovakia, s.r.o. Galvaniho 16/A 821 04 Bratislava
 2. elektronicky zaslaním e-mailu na moped@moped-slovakia.sk
 3. telefonicky na tel. čísle +421 35 777 17 56

 

Ako dotknutá osoba máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, predtým však neváhajte skontaktovať nás. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť MOPED-Slovakia, s.r.o., so sídlom Galvaniho 16/A, 821 04 Bratislava, IČO 35763582, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo 18791/B (ďalej len „spoločnosť MOPED-Slovakia“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Spoločnosť MOPED-Slovakia vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Edita Molnárová, e-mailová adresa moped@moped-slovakia.sk, telefónne číslo 035 777 17 56.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a.    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť MOPED-Slovakia spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti MOPED-Slovakia), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MOPED-Slovakia je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti MOPED-Slovakia.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti MOPED-Slovakia.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b.    Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť MOPED-Slovakia spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MOPED-Slovakia je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c.    Nezáväzná objednávka tovaru

Spoločnosť MOPED-Slovakia spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MOPED-Slovakia je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

d.    Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť MOPED-Slovakia spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MOPED-Slovakia je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

e.    Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť MOPED-Slovakia spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MOPED-Slovakia je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

f.    Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť MOPED-Slovakia spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MOPED-Slovakia je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

g.    Uplatňovanie nárokov spoločnosti MOPED-Slovakia

Spoločnosť MOPED-Slovakia spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti MOPED-Slovakia nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou MOPED-Slovakia, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti MOPED-Slovakia údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti MOPED-Slovakia.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MOPED-Slovakia je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti MOPED-Slovakia. Oprávneným záujmom spoločnosti MOPED-Slovakia je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti MOPED-Slovakia.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti MOPED-Slovakia uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

n.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti MOPED-Slovakia

Spoločnosť MOPED-Slovakia spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až g) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti MOPED-Slovakia.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MOPED-Slovakia je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou MOPED-Slovakia.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti MOPED-Slovakia:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d).   Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Registrácia

Nový učet registrácia

Máte už účet?
Prihláste sa alebo resetujte Vaše heslo